Biegi Strażackie 2023

Zapisy do XXXIX Biegów Strażackich

https://dostartu.pl/xxxix-chojnickie-biegi-strazackie-v8954

REGULAMIN

 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 • Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 • Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność

KLASYFIKACJA

 • Generalna kobiet i mężczyzn, I m-200zł, IIm-150zł, IIIm-100zł.
 • Kategorie wiekowe biegu: Kategorie specjalne:
  K/M (16-29) Strażacy
  K/M (30-39) Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Miasta
  K/M (40-49) Chojnice, najlepsza zawodniczka i zawodnik z
  K/M (50-59) Gminy Chojnice.
  K/M (60-69)
  K/M 70+

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szatnia i depozyt odzieży w dniu 06.05.2023r. znajdować się będzie na Stadionie Miejskim ChKS Kolejarz ul. Lichnowska 1.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione.

Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik
rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze zdrowotnym i majątkowym.

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

Protesty rozstrzyga Sędzia Biegu , Hubert Szwankowski – decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w ciągu 24 godzin.

Biegi Strażackie – zdjęcia archiwalne